Mše sv. v kapli sv. Anny

Mše sv. v kapli sv. Anny
8. července 2014

Foto ze mše v kapli sv. Anny.

Foto 25. 7. 2014

Foto kaple sv. Anny  

Pondělí 21. 7. v 7,00 hod.

Středa 23. 7. v 18,30 hod.

Čtvrtek 24. 7. v 7,00 hod.

Pátek 25. 7. v 18,30 hod.

 

KAPLE SVATÉ ANNY

Starobylý kostelík v předměstí Dolní Vísky se nachází při bývalém brodu
přes říčku Rokytnou. O kapli se dochovalo málo zpráv, jsou často rozporuplné
a proplétané s historií špitálu. Snad existovala již před založením města v původní slovanské osadě a je starší než farní chrám sv. Jiljí.

Presbytář směřuje k východu, kněžiště je dlouhé 7 m, loď 14 m. Šířka kaple
je 7 m a výška 6 m. Presbytář půdorysně tvoři pět stran osmiúhelníku, vítězný oblouk je půlkruhovitý. V zastropení kněžiště vedou čtyři paprsky žebra, které má profil klínu s vyžlabenými boky, do válcovitého svorníku nabíhají ze stěny. Stavba je bez opěráku.

Od nepaměti byl při kapli špitál pro chudé občany. Byl označován jménem patrona kaple, který byl, pokud máme zprávy, třikrát změněn. Počátkem
XV. století byla kaple zasvěcena sv. Janu. Podle trhové smlouvy ze dne
24. 6. 1408 prodal Jan z Lichtenburka moravskobudějovickému faráři Michalovi „dvůr svůj ježto nad Budějovicemi leží, řečený Kosová s tím se vším,
což k tomu přísluší.“ Ve vizitačním popisu z roku 1671 se uvádí „špitál
sv. Marka" a v XVIII. století se již mluví o kapli sv. Anny.

Údajně v této kapli spočinulo na jednu noc i tělo českého krále Přemysla Otakara II., když bylo v roce 1297 vezeno ze Znojma do Prahy (Přemysl Otakar II. padl 26. srpna 1278 na Moravském poli).

Kolem kaple byl malý hřbitůvek, o kterém máme zprávy z první zachované matriky zemřelých z roku 1661. Koncem XVII. století zanikl.

Roku 1715 farář Ondřej Chudánek kapli barokně přestavěl a střecha byla pokryta šindelem. V roce 1853 byl šindel nahrazen pálenou krytinou. Hlavni oltář byl koncem XVII. století zasvěcen sv. Anně. Roku 1711 byly pořízeny měšťanem Lukášem Ševelou dva postranní oltáře: na epištolní straně sv. Florián, později přeměněný na oltář Panny Marie a na straně evangelní oltář sv. Barbory. Před oltářem na stěnách jsou proti sobě sochy sv. Jáchyma a Simeona.

Velká oprava kaple byla provedena v roce 1910, poslední generální oprava
v letech 1985 – 1988, a 4. záři 1988 byla kaple znovu slavnostně posvěcena.