Velikonoční třídení

Velikonoční třídení
10. března 2016

Uvedení do liturgie velikonočního třídení

 

Platí pouze pro náš kostel, v jiných kostelích může být liturgie uspořádána odlišně. 

 

Zde si můžete stáhnout prezentaci - příprava na velikonoční týden:

Ve formátu PDF.

Ve formátu PPTX.  

Zelený čtvrtek

 

Večerní mše svatá je památkou na večeři Páně.

Připomínáme si ustanovení Eucharistie, svátosti kněžství.

Je to den smíření. Dříve se právě tento den vraceli veřejní hříšníci do církve.

Dnes večer už nemá být nikdo nesmířen s Bohem.

Celá farní obec přichází ke stolu Páně.

Prázdný svatostánek symbolizuje opuštěný Jeruzalém.

Ježíš odchází na Olivovou horu.

Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech Bohu“ se rozezní všechny zvony a pak umlknou po celou dobu utrpení, aby znovu zazněly o velikonoční vigilii (bdění).

 

1. čtení Ex 12,1-8.11-14 - ustanovení o velikonoční večeři.

Svátek Velikonoc byl původně dík Bohu za přechod z Egyptského otroctví do svobody.

Osvobození Izraele z Egypta se naplňuje teprve v Ježíši, pravém beránku, který nechrání jen jedince, ale snímá celý hřích světa.

 

2. čtení 1 Kor 11,23-26 - ustanovení eucharistie

Slavení večeře Páně předává Pavel svým křesťanům jako dar, který sám přijal.

A proto chce, aby byl zachován.

 

Evangelium Jan 13,1-15 - Pán Ježíš umývá apoštolům nohy

Drama poslední večeře není jen drama Jidášova hříchu.

Je to také drama těch, kdo mají pochopit sloužící lásku Ježíšovu.

 

Eucharistický průvod.

Po mši svaté se přenáší Nejsvětější svátost na připravené místo. Věřící doprovázejí Ježíše do Getsemanské zahrady, ve které se Pán modlitbou připravoval na své utrpení.

Po krátké společné adoraci zůstáváme ve společnosti Ježíšově, tak jako jeho učedníci, v soukromé adoraci.

Prázdný svatostánek a obnažený oltář připomínají Ježíšovu opuštěnost.

  

Velký pátek

Den pokání a přísného půstu. Církev prožívá utrpení a smrt svého Pána. Dnes se neslouží mše svatá. Velkopáteční obřady jsou tvořeny bohoslužbou slova, obřadem uctívání kříže a svatým přijímáním.

 

Bohoslužba slova:

1. čtení Iz 52,13-53,12 - píseň o trpícím služebníku

Postava Božího služebníka, předobraz Ježíšův, vysvětluje smysl Golgoty: Ježíšovo utrpení je utrpení za nás.

 

2. čtení Žid 4,14-16,5,7-9 - velikost kněžství a oběti Kristovy

Ježíšova oběť definitivně překonává všechny oběti Starého zákona. To je osvobozující poselství listu Židům.

 

Evangelium - pašije

Cesta k Otci přes kříž a smrt - to je cesta Ježíšova. A zároveň je to cesta pro nás, přes naši smrt.

 

Přímluvy:

Církev dnes dává vzor modlitby ve starobylých přímluvách, které pocházejí
od prvních křesťanů. Po výzvě kněze naznačující úmysl, následuje chvíle setrvání v modlitbě, která je zakončená hlasitou modlitbou kněze.

 

Obřad uctívání kříže:

Ve slavnostním průvodu bude přinesen kříž, znamení naší spásy: na něm zvítězil Ježíš nad hříchem a vysvobodil nás z jeho vlády.

Kněz zpívá: Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa.

Lid odpovídá: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Potom všichni na chvíli pokleknou.

 

Svaté přijímání:

Eucharistie se přinese z bočního oltáře, byla včera proměněna i pro dnešní obřady. Po přijímání se opět uloží do bočního oltáře.

Není požehnání, jen modlitba na závěr. Všichni se v tichosti rozejdou.

  

VELIKONOČNÍ VIGILIE

Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu. Obřady velikonoční vigilie se konají v noci. Mše svatá slavená v noci patří už k neděli Zmrtvýchvstání.

 

Obřady mají čtyři části: I. Slavnost velikonoční svíce

                                   II. Bohoslužba slova

                                   III. Křestní bohoslužba

                                   IV. Eucharistická bohoslužba

 

I. Slavnost velikonoční svíce

Liturgie veliké noci začíná požehnáním ohně, od něhož se zapálí velikonoční svíce - paškál. Velikonoční svíce je vnášena do kostela a kněz zpívá: Světlo Kristovo. Všichni odpovídají: Sláva tobě, Pane. Po druhém zpěvu kněze si všichni zapálí svíčky od velikonoční svíce. Po třetím zpěvu se rozsvítí světla v kostele. Následuje velikonoční chvalozpěv - exsultet - při němž všichni stojí s rozžatými svícemi v rukou.

 

II. Bohoslužba slova

Po chvalozpěvu všichni usednou a zhasnou svíčky. Následují čtení ze Starého zákona. Je možno vybrat ze sedmi čtení. V našem kostele budeme číst tato čtení:

 

1. čtení Gn 1,1-2,2 - stvoření

Stvoření světa je dobrý Boží čin, na který vykoupení navazuje.

 

2. čtení Gn 22,1-18 - Abrahám

Poslušnost Bohu nevede ke zkáze, ale otevírá nové perspektivy. Tato poslušnost ovšem stojí na víře, která mnohdy roste v bolestných zážitcích.

 

3. čtení Ex 14,15-15,1 - přechod Rudým mořem

Nejslavnější Hospodinův čin pro Izrael byl a je připomínán každý rok. Osvoboditelem je ovšem Hospodin stále.

 

4. čtení  Iz 54,5-14  Ve věčné lásce se nad tebou slituje Hospodin, tvůj vykupitel.

 

5. čtení Iz 55,1-11 - pojďte ke mně a naplní vás nový život!

Prorok vidí v obraze vody spásu, kterou Bůh zdarma každému nabízí. Je však třeba se obrátit od starého způsobu života a přijmout hlásané Boží slovo.

 

 

 

6. čtení Bar 3,9-15.32-4,4 Choď po cestě vstříc světlu Hospodinovy moudrosti.

 

7. čtení Ez 36,16-17a.18-28 - o novém srdci a novém duchu

Obnovit sad je velká věc, ale obnovit nitro člověka, jeho srdce, to dokáže jen Hospodin - tvůrce.

 

 

 

Po každém čtení následuje žalm a modlitba.

 

Po posledním starozákonním čtení se rozsvítí svíce na oltáři a zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Vyzvánějí zvony, následuje modlitba a čtení z Nového zákona.

 

Epištola Řím 6,3-11 - Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá

Křest je Pavlovi naší pozemskou účastí na Kristově vzkříšení, je to počátek nového života v nás.

 

Evangelium 

cyklus A - Mt 28 : Vzkříšený Ježíš používá svatých žen, aby byly prvními svědky jeho zmrtvýchvstání a prvními hlasateli evangelia.

cyklus B - Mk 16: Ježíšovo místo není mezi mrtvými. Žije a každý, kdo v něj věří, jej uvidí.

cyklus C - Lk 24: Co Pán slíbil, splnil. Vstal z mrtvých. Proč živého hledat mezi mrtvými? Povzbuďme se k víře v jeho slovo!

 

III. Křestní bohoslužba

1. Zpívají se litanie ke všem svatým. Všichni stojí.

 

2. Svěcení vody. Pokud se křtí, následuje křest.

 

3. Obnova křestního vyznání.

    Zřeknutí se zlého a vyznání víry.

    Všichni si rozsvítí svíce.

    Na otázky kněze odpovídáme třikrát ano

    a třikrát věřím - v jednotném čísle, každý sám za sebe.

    Na znamení obnovy kropí kněz lid svěcenou vodou.

 

IV. Bohoslužba oběti

Vrchol velikonoční vigilie. Setkáváme se se vzkříšeným Kristem. Přijetím viditelného Chleba se spojíme s Tělem a Krví vzkříšeného Pána. A to je záruka našeho vzkříšení při jeho druhém příchodu.