Zakončení svatého roku

Zakončení svatého roku
14. listopadu 2016

Zavírání svaté brány ve Znojmě

V pátek 11. listopadu byla v Moravských Budějovicích adorace na závěr svatého roku.

Obrázky zde.

DSC05852

V sobotu se zavírala svatá brána ve Znojmě.

Foto zde.

 

Při uzavírání svaté brány byly proneseny prosby za odpuštění společenských hříchů:

 

  1. Zástupkyně matek, které podstoupily interrupci, prosí za odpuštění Boha i nenarozené děti.

 Po zmaření Božího stvoření v sobě pociťuji prázdnotu a lítost, že vy, naše nenarozené děti, nemůžete nyní žít zde mezi námi, a za sebe a za další matky vás prosím o odpuštění.

Život po potratu se zdá spíše „putováním temnotou rokle“, ale Ježíš Kristus je Světlo a tma ho nepohltila. Našel mě i na tak temném místě, na kterém přebývala moje duše, vyvedl mě, a tak mohu dnes prosit za sebe a za všechny matky, které podstoupily interrupci:  „Pane Bože, odpusť nám hříchy spáchané proti nenarozenému životu a uzdrav zranění v nás i v našich blízkých.

Pomoz v nelehké situaci všem matkám, párům, rodinám i lékařům, kteří o potratu uvažují, a odvrať je od tohoto úmyslu.

 Dej, aby bylo mateřské lůno znovu bezpečným místem pro život a aby každé dítě bylo přijato s láskou.  Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Zástupce občanské správy prosí za odstranění dopadů hříchů minulosti

 Jako člen současného městského zastupitelstva prosím jménem Znojmáků a ostatních obyvatel tohoto kraje o odpuštění hrubého zacházení a projevů pomstychtivosti na německých obyvatelích v poválečné době. Dobrý Bože, odpusť všechna zlá rozhodnutí a násilné činy minulosti, jejichž dopady mohou brzdit mnohé dnešní dobré snahy a rozvoj naší společnosti. Prosíme, nově požehnej Znojmu a celému tomuto kraji.

Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Nyní se přidává německý obyvatel Sudet

     Jako bývalý znojemský rodák, který musel v r. 1945 opustit svou vlast, vyslovuji za sebe i za mnohé své blízké ze znojemského kraje, které postihl podobný osud, odpuštění za všechna příkoří, kterých se nám dostalo. Nechceme nosit ve svém srdci zlobu ani nenávist.

Sami také prosíme za odpuštění problémů, které zde byly z naší strany v minulosti způsobeny českým obyvatelům. Shlédni na nás, Bože, prosíme, a přispěj svým milosrdenstvím k pokojnému životu ve společném domě Evropy.

Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Bývalý státní zaměstnanec prosí za odpuštění nespravedlností a násilí totalitního režimu.

 Jako někdejší státní zaměstnanec prosím za odpuštění nespravedlností a násilí, kterých se bývalý režim dopouštěl na mnoha znevýhodňovaných, omezovaných, nevinně utlačovaných, vězněných a jinak perzekuovaných občanů této země. Dobrý Bože, prosím, pomoz nám překonávat všechny zlé důsledky, které z té doby dosud v naší společnosti přežívají a působí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Potomek nespravedlivě stíhaného v 50. letech

    vyslovuje odpuštění a prosbu za Boží milosrdenství.

 Jako syn otce, který byl v 50. letech nespravedlivě vězněn, za sebe, za celou rodinu a další rodiny, které podobně trpěly, vyslovuji odpuštění všem, kdo se na těchto nespravedlnostech podíleli. Otec nenosil v sobě žádnou zlobu.

Milosrdný Bože, pomoz těm, kteří se nemohou s utrpěnými křivdami vyrovnat a pro něž je odpuštění zatím příliš těžké. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Řeholní sestra prosí za kněze a řeholníky, kteří opustili kněžskou službu nebo řeholní sliby.

 Milosrdný Bože, který vidíš do srdce každého člověka, ty jediný víš, co stálo za osobními rozhodnutími jednotlivých kněží a řeholních osob, kteří opustili posvátnou službu a zasvěcený život, nebo jej prožívali pohoršlivým způsobem. Prosím zvláště za svého rodného bratra dominikána, za odpuštění špatného příkladu a všech škod, které to přineslo věřícím.  Udržuj v nás, prosím, neochvějnou věrnost tobě a tvé církvi.  Ve jménu Ježíše Krista. Amen. 

 

  1. Zástupce těch, které opustil životní partner, vyslovuje své odpuštění a prosbu k Bohu.

 Odpouštím své ženě, která mě opustila, rozvrátila tak náš manželský život a rodinu a nechala mě samotného bez možnosti žít v manželství uzavřeném před Bohem a Církví.

Za všechny rozvedené, tě, Pane Bože, prosím o odpuštění všech hříchů proti manželské lásce, úctě a věrnosti, které vedly k rozpadu společného života. Prosím, abys uzdravil rány, které tím dopadají na jednotlivce, rodiny i celou společnost. Ve jménu Ježíše Krista. Amen

 

  1. Současný podnikatel prosí za odpuštění hříchů v hospodářském světě.

 Jako podnikatel si uvědomuji velikou zodpovědnost za praktickou životní situaci mnoha jednotlivců i rodin, kteří jsou ve hmotném zajištění odkázáni na své zaměstnavatele, a prosím Boha za odpuštění všech nespravedlností, bezohledností a nepoctivostí, za využívání dělníků z ciziny, za malý ohled na to, co skutečně prospívá

dobrému životu společnosti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Pracovnice terénní služby Magdala prosí za odpuštění a odstranění zla spojeného s morálně špatnými podniky v našem kraji

 Jako pracovnice charity, která má na starost pomoc ohroženým ženám, prosím o odpuštění všech forem domácího násilí, zneužívání a degradace žen, veřejných pohoršení a každého zla, které obírá o lidskou důstojnost a vnitřní svobodu. Za nás křesťany a za všechny lidi dobré vůle tě, Bože, z celého srdce prosím: Dej, ať z našeho kraje zmizí podniky podporující prostituci, kuplířství a hazardní hry. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.

 

  1. Kněz z farnosti, kde byl vykradený svatostánek, prosí za odpuštění zneuctění Nejsvětější svátosti.

 Stojím zde jménem své farnosti v Jevišovicích a dalších farností v Únanově, v Jaroslavicích a na mnoha jiných místech naší vlasti, kde byl v posledních letech vykraden svatostánek a pohozena nebo odcizena i Nejsvětější Svátost. Je to i po delším čase stále duchovní bolest. Přijmi, náš Bože, prosbu za smíření, odpusť těmto lidem, kteří zřejmě úplně nevědí, co činí. Přijmi naši chválu, náš vděk, naši úctu jako zadostiučinění.

Zůstávej ve Svátosti stále s námi, učiň si mezi námi svůj trvalý příbytek. Prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.