Tenkrát na východě

Tenkrát na východě
6. srpna 2012

Tábor se sestrou Agnelou

 

Foto z tábora zde. 

To je název letošního prázdninového tábora, který stejně jako loni připravila sestra Agnela se svými asistenty.


Název „Tenkrát na východě“ nebyl vybrán z důvodů vzpomínání na minulý režim, ale na východní národ Izraelitů, který pod vedením Mojžíše putuje z egyptského otroctví do zaslíbené země.


Jak víme, Izraelité putovali 40 let a cestou je čekalo mnoho zkoušek, které museli překonat.
Také my jsme museli při prázdninovém putování do zaslíbené země překonávat různé překážky.


První den jsme byli přivítáni v Egyptě, kde v noci ožila mumie, která se následující dva dny zjevovala a třetí den jsme ji vysvobodili z jejího zakletí.


Druhý den jsme se stali egyptskými otroky. Museli jsme bavit faraóna, stavět pyramidy, učit se egyptské písmo, rozluštit dopisy tímto písmem psané a projít labyrint.


Třetí den dopadli na faraóna a jeho lid Egyptské rány.


Čtvrtý den jsme vyšli pod vedením Mojžíše z Egypta a přecházeli přes Rudé moře. Někteří z nás sice neprošli suchou nohou, ale neutopil se nikdo.


Pátý den jsme putovali pouští (celodenní výlet). Večer jsme se účastnili farní mše svaté v kostele.

Šestý den následovaly hry. Kluci měli olympiádu a děvčata vyráběla šaty. Také byla vodní bitva - každý měl kelímek od jogurtu, musel běžet k barelu, nabrat vodu a někoho polít. Večer byl táborák a v noci stezka odvahy.


Sedmý den jsme došli do zaslíbené země. Byla mše svatá s otcem Pavlem a společně jsme se vyfotografovali. K večeru bylo vyhodnocení táborové hry a diskotéka.


Osmý den jsme uklízeli, balili a odjeli ze zaslíbené země.


Veliké poděkování patří sestře Angele za přípravu a zorganizování tábora a za její pevné nervy. Přejeme jí, aby na dovolené, na kterou odjela, načerpala nové síly pro další práci s dětmi a mládeží.


Děkujeme všem mladým, kteří jí pomáhali v přípravě programu, ve vedení tábora, vaření a dalších činnostech.


Děkujeme také otci Pavlovi, že nás každý den alespoň na chvíli navštívil, pořídil fotografie, povzbudil humorem a svou přítomností. (I když on tvrdil, že nejvíce povzbuzen byl on přítomností mezi námi, naší radostí, nadšením a mládím.)


Těšíme se, že se za rok opět sejdeme na tomto táboře. Loňský se jmenoval „Tenkrát na západě“, letošní „Tenkrát na východě“, jsme proto právem zvědaví, jaký název bude mít tábor příští.